loader img
Top
reditelka@msvsestary.cz  736 754 897 www.msvsestary.cz

Kontakty

Mateřská škola Slunečnice, Všestary

příspěvková organizace


Pankrácká 73, 251 63 Všestary

IČO: 70995991

RED_IZO: 600051897

IZO MŠ: 107516314

IZO ŠJ: 113800649

ID DS: 4s9xui3

www.msvsestary.cz

Bankovní účty

MŠ 428668319/0800

ŠJ   3916146329/0800

Zřizovatel

Obec Všestary

Jaroslava Baťchy 141, 251 63 Všestary

www.obec-vsestary.cz

Statutární zástupce, ředitelka:

Bc. Ivana Hrbková

+420 736 754 897

reditelka@msvsestary.cz

Provozní doba MŠ

PO - PÁ 7:00 - 17:00 hod.

Stravovna

vedoucí ŠJ, hlavní kuchařka: Světlana Fečíková

kuchařka: Alena Kodadová

+420 732 575 915

stravovna@msvsestary.cz

Motýlci

učitelé: Majka Marcínová, Jana Duchková

asistent pedagoga: Martina Brabcová

provozní: Lucie Horčičková, Veronika Ďuranová

+420 603 385 344

motylci@msvsestary.cz

Berušky

učitelé: Bc.Ivana Hrbková, Kateřina Pěnkavová

asistent pedagoga: Jana Kůrková

provozní: Lucie Horčičková

+420 604 127 265

berusky@msvsestary.cz

Konzultační hodiny pro zákonné zástupce

každý sudý týden ve středu 17:00 - 18:00 hod.

Konzultaci je nutné si předem domluvit:
e-mail: reditelka@msvsestary.cz
mobil: +420 736 754 897
osobně

Plavání

Plavecký kurz ve školním roce 2022/2023:
 • 10 lekcí v plaveckém bazénu v Benešově
 • pátky 10:00 - 11:30 hod. od března do května 2023
 • určený pro předškolní třídu Berušek s možností náhradníků ze třídy Motýlků

Bližší informace ke kurzu dáme včas vědět.

Stravování

Platby stravného

Poplatek za stravu zahrnuje oběd, 2 svačiny a denní pitný režim:

  děti 3-6 let (nar. od 1. 9. 2015) hradí: 45,- Kč / den
 • dopolední svačina: 9,- Kč
 • oběd: 23,- Kč
 • odpolední svačina: 9,- Kč
 • pitný režim: 4,- Kč
  děti starší 6ti let (nar. do 31. 8. 2015) hradí: 47,- Kč / den
 • dopolední svačina: 9,- Kč
 • oběd: 25,- Kč
 • odpolední svačina: 9,- Kč
 • pitný režim: 4,- Kč
  Platby za měsíční stravné se hradí bezhotovostně na účet ŠJ 3916146329/0800 a jsou splatné do 15. dne následujícího měsíce (např. za září do 15. října).
 • variabilní symbol = číslo měsíce, za který je stravné hrazeno
 • zpráva pro příjemce = jméno dítěte

U nově nastupujících dětí hradí rodiče na účet ŠJ kauci 1.000,- Kč pod var.s. 1000 (ostatní viz výše) nejpozději do 15.9.2021.

Kauce bude navrácena při ukončení docházky dítěte do MŠ.

Omlouvání dětí

 • každý den do 7:30 hod. přes aplikaci "Naše MŠ"
 • odpolední svačina
 • jde-li dítě po obědě plánovaně, lze odhlásit při příchodu do MŠ u učitelek do 8:15 hod., rozhodnutí nelze změnit
 • jde-li dítě po obědě neplánovaně, svačinu nelze odhlásit

Dítě lze omluvit i osobně, telefonicky (sms), e-mailem:

 • BERUŠKY: 604 127 265; berusky@msvsestary.cz
 • MOTÝLCI: 603 385 344; motylci@msvsestary.cz
V případě náhlé nepřítomnosti dítěte, si rodiče mohou vyzvednout stravu do přinesených vlastních čistých nádob v 11:30 hod. přímo v kuchyni (tuto skutečnost je nutné nahlásit do 11:00 hod.vedoucí stravovny na stravovna@msvsestary.cz nebo na mob. 732 575 915).

Strava pro nepřítomné dítě se vydává pouze 1.den nepřítomnosti.

Projeví-li se nemoc dítěte během pobytu v MŠ, budou rodiče vyzváni, aby si své dítě ihned vyzvedli a zajistili mu zdravotní péči.

Způsob omlouvání je vždy jednotlivě projednán s rodiči, společně na zahajovací schůzce a je celoročně vyvěšen na nástěnce.

V případě, že zákonný zástupce opakovaně (2 měsíce po sobě) neuhradí úplatu za vzdělávání dítěte v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu dle školního řádu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady, může ředitelka rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dítěte.

Rodiče mají odpovědnost za pozorné sledování nástěnek a zpráv na stránkách mateřské školy.

Denní program v MŠ

7:00 - 8:00
příchod dětí Berušek do MŠ
7:00 - 8:15
příchod dětí Motýlků do MŠ
7:00 - 9:20
spontánní a zájmové hry dle výběru dětí
výchovné vzdělávací činnosti dle třídního plánu (ranní kruh, prolínání TV, HV, VV, PČ daným tématem, individuální práce s jednotlivci či skupinou dětí)
hygiena, dopolední svačina, hygiena
9:30 - 11:30
pobyt venku - spontánní činnosti a aktivity
11:45 - 12:15
hygiena, oběd, hygiena
12:15 - 12:45
odchod dětí po obědě
12:45 - 14:15
odpočinek (mladší děti), klidové činnosti, četba, poslech, vyprávění
12:45 - 13:30
odpočinek (starší děti), klidové činnosti, četba, poslech, vyprávění
13:30 - 14:15
výchovně vzdělávací činnosti, individuální práce s předškoláky
14:15 - 14:45
hygiena, odpolední svačina, hygiena
14:45 - 17:00
volné zájmové a pohybové činnosti, spontánní hra
odchod dětí z MŠ
Denní program je pouze orientační, vše přizpůsobujeme základním potřebám a zájmům dětí.

K zajištění pitného režimu mají děti v průběhu dne k dispozici vodu, čaj a mléko.

Příchod a odchod dětí

Rodiče mohou přivádět děti do 8:15 hod. (Berušky do 8:00 hod.) a vyzvedávat po obědě od 12:15 do 12:45 hod (Motýlci do 12:30 hod.) nebo odpoledne od 14:45 do 17:00 hod.

Pozdější příchody lze v naléhavých případech domluvit individuálně a stejně tak vyzvedávání dětí mimo uvedené časy.

S sebou do MŠ

VŠE PODEPSANÉ!!!

 • bačkůrky (ne pantofle či "kroksy"!!!)
 • ​nově příchozí plastový či plechový hrnek
 • pyžamko
 • ​v sáčku může být hřeben
 • holinky (kromě zimního období)

Náhradní oblečení

 • slipy/kalhotky
 • ponožky
 • trička
 • punčocháče, legíny
 • tepláky

Zájmové kroužky v MŠ 2021/2022

Sporťáček

Keramika

Přijímací řízení do MŠElektronický předzápis

Vážení rodiče,

pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy využijte Elektronického předzápisu.

Na webu:www.elektronickypredzapis.cz
stačí vyhledat naši mateřskou školu a předzapsat se do ní:
www.elektronickypredzapis.cz/materska-skola/slunecnice-vsestary

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk vyplněné žádosti, návštěva lékaře) a vše potřebné doručit do MŠ stanoveným způsobem.

Elektronický předzápis bude přístupný od 25.3. do 30.4.2022

Zápis do Mateřské školy Slunečnice, Všestary pro šk.rok 2022/2023

 • řádnému zápisu předchází ELEKTRONICKÝ PŘEDZÁPIS, který bude otevřen na webových stránkách MŠ od 28.3.- 29.4.2022, kde se žadatel zaregistruje, vyplní a vytiskne si žádost
 • řádný zápis proběhne 11.5.2022
  10:00 - 12:00 hod.
  14:30 - 18:00 hod.
  ředitelna MŠ - pavilon Motýlků

Pro řádný průběh zápisu v souladu s právními předpisy je nutné doložit:

 • vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí
 • potvrzené vyjádření lékaře (mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci §50 zákona č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví ve zněnípozdějších předpisů)
 • kopií rodného listu dítěte (po nezbytné kontrole bude tento skartován)
 • trvalý pobyt u spádových dětí bude ověřen ředitelkou školy na obecním úřadě v evidenci obyvatel

Každé žádosti bude přiděleno registrační číslo (dále RGČ), které bude odesláno na uvedený e-mail na žádosti zákonnému zástupci, je důležité pro zjištění výsledků přijímacího řízení.

Nahlédnutí do spisu: po předchozí dohodě s ředitelkou +420 736 754 897 (ve spisu naleznete pouze to, co sami dokládáte plus dokument o přiděleném RGČ)

Zveřejnění výsledků: ředitelka rozhodne na základě stanovených kritérií a zveřejní rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení zápisu na www.msvsestary.cz a informativní tabuli MŠ

Vyzvednutí Rozhodnutí o nepřijetí: rozhodnutí o nepřijetí budou odeslána poštou na uvedenou adresu po zveřejnění výsledků


Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy pro rok 2022/2023

V souladu s §34 zákona č.561/2004 Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) stanovila ředitelka mateřské školy tato kritéria:

do mateřské školy se přednostně přijímají děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců místem pobytu v příslušném školském obvodu (§ 179 odst.3), které před začátkem školního roku, tj. ke dni 31.8.2021 dosáhnou:

 1. 1. pěti let a děti s odkladem školní docházky,
 2. 2. nejméně čtvrtého roku věku,
 3. 3. nejméně třetího roku věku,
 4. 4. nejméně druhého roku věku, nejpozději však narozené do 31.12.2019,
  a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku,
 5. 5. v případě volné kapacity školy jsou přijímány děti, které nepatří do spádového školského obvodu a jsou seřazeny sestupně dle data narození a následně přijímány od nejstaršího po nejmladší.

Kritéria pro přijímání dětí v dokumentu v pdf

Oznámení o konání zvláštního zápisu k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/2023
Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023

Bližší informace ZDE
Більше інформації TYT
Žádost ZDE
Заява TYT

Přijímací řízení do ZŠ

Zápis do prvních tříd ZŠ T.G.Masaryka Mnichovice

On-line kavárna pro rodiče budoucích prvňáčků ZDE