Jdi na obsah Jdi na menu
 


Školní řád

12. 8. 2013

ŠKOLNÍ  ŘÁD

Č. j.: 16 / 2016 VŠ        Platnost od:  1. 9. 2016

 je zpracován ředitelkou školy v souladu s těmito právními normami a předpisy:

Ø  §30 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném  vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů

Ø  Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví §50

Ø  Vyhláška MŠMT ČR č. 43/ 2006 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů

 

Ustanovení školního řádu:    

1.     Organizace a provoz

2.     Práva a povinnosti

3.     Platby – za předškolní vzdělávání a stravné

4.     Zacházení se školním majetkem

5.     Zájmové mimoškolní aktivity   

                                            

1.  ORGANIZACE A PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY

1.1       Přijímací řízení

 

Ø  termín zápisu stanoví ředitelka po dohodě se zřizovatelem

Ø  o termínu zápisu je veřejnost informována prostřednictvím webových stránek MŠ, vývěsek na mateřské  škole, OÚ Všestary a obcích v jeho působnosti

Ø  o přijetí rozhoduje ředitelka na základě níže uvedených kritérií stanovených pro MŠ Všestary (zákon č.500/2004 Sb., správní řád):

a)    dítě v posledním roce před zahájením školní docházky

b)    trvalý pobyt dítěte a jednoho z rodičů v obci Všestary

c)    věk dítěte

d)    sourozenec v MŠ

e)    ředitelka může při rozhodování o přijetí přihlédnout k závažné sociální situaci v rodině

Ø  nejpozději do 30 dnů od podání žádosti obdrží zákonný zástupce rozhodnutí

Ø  zkušební doba pobytu dítěte je stanovena na 3 měsíce  (§34 odst. 3  zákona 561 / 2004 Sb.)

1.2      Provoz mateřské školy

Ø MŠ se organizačně člení na  2 třídy, ve kterých jsou umístěny děti ve věku od 3 do 6 let

Ø provoz je celodenní:  pondělí - pátek od 7,00 do 17,00 hodin

Ø kapacita MŠ je 53 dětí: I. tř. 28 dětí věku 3 – 4 roky, II. tř. 25 dětí ve věku 4 – 6 let

Ø příchod  dětí  do MŠ   je  do  8,30 hodin    

Ø pozdější příchod dítěte je možný výjimečně na základě dohody  zákonných zástupců dítěte s učitelkami příslušné třídy

Ø provoz školy bývá přerušen v průběhu července a srpna po dobu 6 týdnů

Ø omezení a přerušení provozu oznamuje ředitelka písemnou vývěskou 2 měsíce předem a je prováděn na nástěnkách jednotlivých tříd závazný průzkum docházky

Ø v době omezení či přerušení provozu budou docházet pouze děti zaměstnaných rodičů a ze sociálně znevýhodněných rodin, jinak lze pouze po dohodě s ředitelkou do naplnění kapacity otevřené třídy 

1.3      Docházka dětí a omlouvání nepřítomnosti

Ø  při přijetí stanoví ředitelka po dohodě se zákonnými zástupci délku pobytu v MŠ

Ø  děti docházejí pravidelně,  upravené, vhodně a dostatečně oblečené a obuté  podle  aktuálního počasí

Ø  zákonný zástupce oznámí MŠ  předem  známou  nepřítomnost   

Ø  není-li  nepřítomnost  dítěte  předem  známá, omluví dítě neprodleně.

Ø  způsoby omluvy:

a)     SMS zprávou na mobilní telefon (dny omluvy od do včetně)                      

§  MOTÝLCI     603 385 344

§  BERUŠKY   604 127 265

Ø způsob omlouvání je vždy jednotlivě projednán s rodiči na zahajovací třídní  schůzce a je celoročně vyvěšen na nástěnce

Ø onemocnění  dítěte  jsou  zákonní  zástupci  povinni  včas  nahlásit,  rovněž  výskyt nakažlivé choroby nebo parazitů (vši atd.) v okolí

Ø po výskytu vší předloží rodiče prohlášení, jakým způsobem bylo dítě ošetřeno

Ø souhlas s provedením prohlídky vlasů je uveden v evidenčním listu dítěte

Ø po horečnatém  či nakažlivém  onemocnění nebo úrazu vyžadujeme potvrzení od lékaře, že je dítě zdravé a může do kolektivu

 

1.3.1    Ukončení docházky

Docházka může být kdykoli ukončena na žádost zákonných zástupců.

Ředitelka  může ukončit  předškolní vzdělávání dítěte  po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte:

Ø v průběhu zkušební doby, která nesmí přesáhnout 3 měsíce (§34 odst. 3 zákona č.561/2004)

Ø neúčastní-li se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě předškolního vzdělávání po dobu delší než 2 týdny

Ø zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ a jednání ředitelky MŠ ke sjednání nápravy byla bezúspěšná

Ø zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu

a nedohodne  s ředitelem jiný termín úhrady (§35, odst.1 a,b,c,d  zákona 561/2004Sb) 

Ø na základě doporučení dětského lékaře nebo pedagogicko – psychologické poradny

 

1.4       Předávání a vyzvedávání dětí

 

Ø  rodiče zodpovídají za své dítě do doby, než si je učitelky převezmou

Ø  dítě  musí  být předáno  osobně  učitelce  ve  třídě  a rovněž  osobně od ní  převzato při odchodu  

Ø  rodiče zodpovídají za dobrý zdravotní stav dítěte při předávání, o každé změně informují učitelku a zachovávají ohleduplnost vůči ostatním dětem a zaměstnancům školy

Ø  je nepřípustné nechávat dítě samotné v šatně nebo ho posílat od vstupu do objektu

Ø  pokud bude dítě vyzvedávat z MŠ někdo jiný než  zákonný zástupce a není-li uveden v evidenčním listu, musí mít plnou moc zákonného zástupce

Ø  v případě nezletilého sourozence osoby sepíší rodiče s ředitelkou dohodu

Ø  dítě lze vyzvedávat již po obědě v 12,15 hodin, nejpozději však v 12,45 hod.

Ø  optimální doba odchodu dítěte z MŠ je po odpolední svačině od 14,45 hod. do 15,30 hod.

Ø  v době provozu jsou objekty uzamčeny – zvoní se na zvonek příslušného pavilonu a rodiče musí počítat s tím, že ne vždy mohou učitelky okamžitě otevřít

Ø  při vyzvedávání dětí počítejte s časem potřebným na dokončení hry, úklid hraček a převlečení (poslední dítě opouští MŠ oblečené a obuté v 17,00 hod.)

1.4.1   Provoz jednotlivých tříd

          1. třída   MOTÝLCI                7,00 / 7,30 hod. – 16,30 / 17,00 hod.

          2. třída   BERUŠKY               7,00 / 7,30 hod. – 16,30 / 17,00 hod.

Ø  provoz jednotlivých tříd je podřízen pracovní době učitelek

 

1.4.1     Péče o zdraví a bezpečnost dětí

 

Ø  do mateřské školy může být přijato pouze dítě, které absolvovalo stanovené očkování nebo má doklad, že je proti nákaze imunní či se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci

Ø  zákonný zástupce musí při prvním nástupu dítěte doložit čestné prohlášení o bezinfekčnosti

Ø  v zájmu ochrany zdraví ostatních dětí mají učitelky právo nepřijmout dítě s nachlazením, teplotou, infekční chorobou nebo parazity

Ø  při výskytu infekčního onemocnění škola postupuje podle pokynů OHS

Ø  při náhlém onemocnění dítěte, či jeho úrazu jsou rodiče bezodkladně telefonicky informováni

Ø  učitelky vedou v třídní dokumentaci evidenci o zdravotním stavu dětí

Ø  škola je povinna při poskytování výchovně vzdělávací činnosti přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů

Ø  ve spolupráci s rodinou MŠ předchází a odhaluje náznaky šikany a psychopatologických  jevů

Ø  výchovné problémy řeší  kvalifikované  učitelky ve  třídách nebo po domluvě s ředitelkou

Ø  za bezpečnost odpovídají pedagogičtí pracovníci od doby převzetí dítěte do jeho předání pouze osobě uvedené v bodě 1.4

Ø  dohled může vykonávat vedle pedagogického pracovníka i jiný zletilý zaměstnanec školy

Ø  objekt je zajištěn v celé ploše plotem, vstupní branka na zahradu je uzamykatelná, brány zajištěny řetězy

Ø  při počtu více než 20 dětí mimo objekt školy zajišťují dohled 2 osoby (vycházky, akce atd.)

Ø  herní prvky na zahradě splňují podmínky EU

Ø  pískoviště je kryté a písek je pravidelně vyměňován

Ø  jsou dodržovány tepelné a světelné normy

Ø  přiměřeným způsobem jsou děti informovány o zásadách bezpečného chování a ochrany zdraví v budově, na zahradě, při vycházkách, výletech a všech akcích školy

Ø  do MŠ je zakázáno nosit cenné věci a předměty, které mohou ohrozit zdraví nebo způsobit úraz

Ø  všechny děti jsou pojištěny pro případ úrazu v budově, na zahradě a všech akcích mimo MŠ u pojišťovny Uniqa a.s.

 1.6    Oblečení a hygienické potřeby

Ø  důležitá je ze zdravotních a hygienických důvodů bezpečná a pevná obuv

Ø  všechny věci svého dítěte viditelně označte, aby nedocházelo k záměně

Ø  oblékejte své děti vhodně k činnostem v MŠ (doporučujeme starší oblečení)

Ø  každé dítě si přinese  vhodnou  domácí obuv na  přezutí (ne pantofle ani „kroksy“), oblečení do třídy, na  pobyt venku, náhradní oblečení, oblečení na  spaní, mladší děti (třída Motýlci) 1 balení vlhčených ubrousků

Ø  pro  případ  nepříznivého  počasí  uložte do sáčku  v šatně  pláštěnku, nepromokavou  bundu, čepici a do botníku či na stojan holínky

Ø  důležité je   na náhradní spodní prádlo, ponožky, tepláky, legíny, tričko s krátkým rukávem

Ø  v rámci  sebeobsluhy  se  všechny  úkony  děti učí  vykonávat  samostatně – usnadněte jim to nekomplikovaným zapínáním

 

 

1.7      Režim dne

 7,00  -    8,30             herní a zájmové aktivity

                                                8,30  -    9,20                  výchovně vzdělávací činnosti        

                                                                      hygiena, dopolední svačina, hygiena

                                                9,30  -  11,30             pobyt venku

11,45  -  12,15             hygiena, oběd, hygiena

12,15  -  14,15                 odpočinek (mladší děti)

                                                                     (klidové činnosti, četba, poslech, vyprávění)

12,15  -  13,00                 odpočinek  (starší děti)

                                                                     (klidové činnosti, četba, poslech, vyprávění)

13,00  -  14,15                 výchovně vzdělávací činnosti, individuální práce s předškoláky

14,15  -  14,30           hygiena, odpolední svačina, hygiena

14,30  -  17,00                 volné zájmové a pohybové činnosti, spontánní hra

odchod dětí z MŠ

            

Ø  délka poledního odpočinku se přizpůsobuje individuálním potřebám dětí

Ø  délka pobytu venku je adekvátní klimatickým podmínkám

Ø  v čase mezi jednotlivými činnostmi probíhá  hygiena – WC, mytí rukou – jinak průběžně dle potřeby dětí

Ø  pravidelnost,  střídání  a  návaznost  jednotlivých  činností  je  zajištěna, ale časový  rozvrh  je   flexibilní,  neboť  respektujeme  nejen  biorytmy  organismu předškolních dětí,  ale  i  individuální  potřeby  jednotlivců, co se  týká časového prostoru k  ukončení hry nebo výchovně vzdělávacích činností, pozvolného  přechodu mezi činnostmi, hygieně, odpočinku

Ø  základním kritériem pro uspořádání režimu je zajištění správné životosprávy (intervaly mezi jídly, dostatečný pobyt venku, odpočinek, pitný režim

Ø  pitný režim je zajištěn podáváním nápojů k jídlu a v průběhu dne je k dispozici voda a čaj

 2.  PRÁVA  A  POVINNOSTI

 2.1     Práva a povinnosti zákonných zástupců

            Rodiče mají právo: 

Ø  na adaptační vstup s dítětem do MŠ, jindy dle dohody s učitelkou

Ø  na informace o svém dítěti, vzdělávacím programu a provozu školy

Ø  konzultace s jednotlivými p. učitelkami nebo ředitelkou probíhají osobně po předchozí domluvě

Ø  veškeré tyto konzultace se uskutečňují výhradně mimo přímou výchovně vzdělávací činnost pedagogických pracovníků

Ø  na účast na akcích MŠ (třídní schůzky se konají bez přítomnosti dětí!)

Ø  na poskytování poradenských služeb

Ø  podávat ředitelce školy stížnost, oznámení, podnět

Ø  na diskrétnost a ochranu informací, týkající se jejich osobního a rodinného života

            Rodiče mají povinnosti:

Ø  ihned nahlásit změny v osobních datech ( zdrav. pojišťovna, bydliště, zaměstnání, kontakty aj.)

Ø  informovat o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích a  jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh výchovně vzdělávacího procesu nebo bezpečnost dítěte

Ø  na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se dítěte

Ø  včas omlouvat nepřítomnost dítěte a dodržovat termíny plateb

Ø  informovat ředitelku o odkladu školní docházky

Ø  dodržovat podmínky provozu mateřské školy – viz bod 1

Ø  sledovat pokyny, aktuální dění a informace zveřejněné na nástěnkách a webových stránkách

Ø  neotvírat nebo nechávat otevřené vstupní branku do MŠ a vstupní dveře do jednotlivých objektů

Ø  používat návleky při vstupu do budovy

Ø  nevjíždět vozidly do objektu školy

Ø  neodnášet školní dokumenty z informační nástěnky

Ø  dodržovat školní řád

Ø  zachovávat v  objektu  MŠ  klid,  dodržovat  pořádek  a  být ohleduplní k věcem ostatních dětí

Ø  provádět dětem kontrolu osobních věcí a udržování v pořádku a čistotě

Ø  v celém objektu platí zákaz kouření a zákaz vstupu se zvířaty, propagace nebo činnost politických stran či hnutí, reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání a reklama a prodej výrobků ohrožujících zdraví, psychický a morální vývoj dětí

 2.2     Práva dětí (viz Úmluva o právech dětí)

Ø  na vzdělání a výchovu směřující k rozvoji všech schopností a dovedností

Ø  na respektování osobnosti a vlastní identity

Ø  na emočně kladné prostředí

Ø  na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny

Ø  na bezpečnost a ochranu zdraví

Ø  na odpočinek a volný čas, na účast ve hře

2.3      Práva a povinnosti pedagogických pracovníků a zaměstnanců MŠ

Ø  přispívat svou činností k naplnění práv dítěte

Ø  právo na zdvořilé a slušné chování ze strany rodičů

Ø  právo na důstojné prostředí, ve kterém vykonávají svou práci

Ø  povinnost poskytovat rodičům informace vhodným způsobem mimo svoji přímou výchovně vzdělávací činnost

Ø  ostatní vyplývají ze Zákoníku práce, Pracovního řádu pracovníků škol a pracovních náplní

 

3. PLATBY

3.1      Úplata za předškolní vzdělávání

Ø  výše poplatku za předškolní vzdělávání je určena vnitřním předpisem (informativní nástěnky jednotlivých pavilonů a na webových stránkách MŠ)

Ø  platba se  provádí  zpětně do 10. dne v měsíci na  účet MŠ: 428668319 / 0800

Ø  variabilní symbol = 2016,  zpráva pro příjemce = jméno dítěte, specifický symbol = přidělené číslo dítěte

Ø  děti v posledním roce před zahájením školní docházky, které jsou osvobozeny od úplaty za předškolní vzdělávání,  hradí příspěvek ve výši 1.000 Kč za rok na VV pomůcky a pracovní listy (odsouhlaseno na třídní schůzce) – platba se provádí pod v.s.73 do konce listopadu 2016

3.2      Stravné

Ø  výše poplatku za stravu (informativní nástěnky jednotlivých pavilonů a na webových stránkách MŠ) zahrnuje  oběd a 2 svačiny

Ø  strava je dodávána z vlastní kuchyně

Ø  platba se provádí na účet  ŠJ číslo účtu: 3916146329 / 0800

Ø  variabilní symbol = číslo měsíce, za který je stravné hrazeno,  zpráva pro příjemce = jméno dítěte, specifický symbol = přidělené číslo dítěte

Ø  platby za stravné  jsou splatné do 10. dne následujícího měsíce. (např. stravné za září do 10. října)

Ø  u nově nastupujících dětí hradí rodiče kauci ve výši 1.000 Kč na účet ŠJ pod v. s. 1000

  • strava se omlouvá vždy den dopředu do 17,00 hodin u učitelky ve třídě nebo posláním SMS, e-mailu
  • v pondělí či každý den následující po svátku lze odhlásit stravování do 6,30 hod. téhož dne
  • není-li nepřítomnost známa jak je uvedeno výše, mají rodiče možnost vyzvednout si stravu do přinesených vlastních čistých nádob v kuchyni MŠ (samostatný vchod se zvonkem) v čase od 11,30 do 12,00 hod. - tuto skutečnost je nutné nahlásit do 11,00 hod.
  • strava pro nemocné dítě se vydává pouze 1. den jeho nepřítomnosti

Ø  veškeré odlišné požadavky na výživu dítěte dokladujte lékařskou zprávou třídní učitelce, která bude informovat vedoucí ŠJ, v jiných případech nelze nosit vlastní stravu!

3.3      Vyúčtování kauce

Ø  kauce bude navrácena v plné výši při ukončení docházky dítěte v MŠ

3.4      Pozdní příchod po provozní době

Ø  pokud dítě nebude opakovaně řádně vyzvednuto do 17,00 hod., zaznamenává se čas opuštění budovy    

Ø  opakované pozdní vyzvedávání dětí může vést k ukončení docházky (§ 35 odst. 1 zákona 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a bude nahlášeno OSPOD Říčany

 4.  ZACHÁZENÍ  S  MAJETKEM  ŠKOLY 

Ø  dítě má právo používat zařízení školy, pomůcky a hračky v souvislosti s výchovně vzdělávacím procesem

Ø  dítě bude vedeno k šetrnému zacházení s majetkem školy

Ø  rodiče i zaměstnanci jsou povinni zacházet se školním majetkem ohleduplně a oznamovat řediteli nedostatky, závady a nebezpečí, které by mohly vést ke vzniku škody na majetky školy

Ø  v případě úmyslného poškození, ztráty či zcizení bude požadována finanční či věcná náhrada

5.  ZÁJMOVÉ  MIMOŠKOLNÍ  AKTIVITY

Ø  rodiče berou na vědomí, že přihlášením svého dítěte na mimoškolní aktivity přebírá odpovědnost za bezpečnost lektor kroužku po celou dobu jeho konání, od doby převzetí a zpětného předání učitelce (toto je zakotveno i ve smlouvách s jednotlivými lektory), jméno lektora rodiče doplní do EL dítěte

Ø  vyúčtování plateb za mimoškolní aktivity si vyřizují rodiče výhradně s lektorem

Ø  v případě, že je dítě přihlášeno na kroužek v době, kdy nedochází do MŠ, jsou rodiče povinni dítě přivést na začátku a odvést po ukončení lekce

Ø  lektoři jsou povinni včas a řádně informovat MŠ a rodiče o případném nekonání kroužku

 

 

UPOZORNĚNÍ

Opakované porušování  řádu školy ze strany rodičů, může vést k vyloučení dítěte z docházky do MŠ.